Banner image

Tre steg mot OSA

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA (AFS 2015:4) är ett komplement och förtydligande av det systematiska arbetsmiljöarbetet för tillvara och främja ett bra socialt klimat på arbetsplatsen och god psykisk hälsa hos medarbetarna.

Målgrupp

Chefer - arbetsledare, HR, Arbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljökommittéer. Arbetsmiljöombud som i sitt arbete behöver ökad kunskap om OSA och vad den innebär för ledarskapet, medarbetskap och arbetsmiljöarbetet.

Mål med utbildningen

Att skapa förståelse för innehållet i föreskriften och dess praktiska innebörd för verksamheten. Att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som faller på olika roller och funktioner.

Innehåll:

Utbildningsupplägget och dess innehåll kan beskrivas i tre delar;

Steg 1 Övergripande kunskap om OSA och kopplingen till SAM.
Att ge kunskap och förståelse för de nya krav som ställs på arbetsplatsen och cheferna.

Steg 2 Hur föreskriftens krav kan hanteras i praktiken
Verksamhetspolicyns innehåll och mål och hur vi gör den allmänt känd? Hur tar vi fram mätbara och tidsatta mål? Vilka rutiner behöver vi och hur ska de utformas? Riskbedömning som ett verktyg för hela verksamheten?

Steg 3 - Vad behöver vi kunna om:
Arbetsbelastningens betydelse och hantering. Kränkande särbehandling.

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren. Åhörarkopior på de viktigaste använda bilder ingår alltid.

Omfattning

Avgörs av uppdragsgivarens önskemål och behov av utökad kunskap.

Arbetsformer

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. För att främja detta tillämpas i första hand ö-möblering.

Faktaförankring

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)